Beispiel #1
0
  def test03_verify_min_length(self):
    """Verify minimum password length"""

    stdinvals = ['a', 'a', 'bb', 'bb', 'ccc', 'ccc', 'dddd', 'dddd']
    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_start(stdinvals)

    result = ask_create_password(max_attempts=10, min_length=3)

    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_stop()

    self.assertEquals(result, 'ccc')
Beispiel #2
0
  def test01_verify_too_short_password(self):
    """Verify non-matching password is rejected"""

    stdinvals = ['abcdef', 'ABCDEF', 'coolio', 'coolio']
    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_start(stdinvals)

    result = ask_create_password()

    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_stop()

    self.assertEquals(result, 'coolio')
Beispiel #3
0
  def test02_verify_max_attempts(self):
    """Verify max number of attempts to get password results in failure"""

    stdinvals = ['a', 'a', 'b', 'b', 'c', 'c', 'd', 'd']
    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_start(stdinvals)

    result = ask_create_password(max_attempts=3)

    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_stop()

    self.assertIsNone(result)
Beispiel #4
0
  def test00_verify_too_short_password(self):
    """Verify too short password is rejected"""

    stdinvals = ['abc', 'abc', 'foobar', 'foobar']
    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_start(stdinvals)

    result = ask_create_password()

    GppylibUserInputTestCase.mock_get_pass_stop()

    self.assertEquals(result, 'foobar')