Example #1
0
 def deletePub(self, event):
   tmp = []
   base = []
   num = self.dataList.GetItemCount()
   for i in range(num):
     if self.dataList.IsChecked(i):
       print i
       print len(self.data)
       t = self.data[i]
       l = self.dataList.GetItemText(i)
       l = int(l)
       base.append(l)
       tmp.append(t)
   print base
   for i in range(len(tmp)):
     t = tmp[i]
     self.data.remove(t)
   if self.id != 0:
     for i in range(len(base)):
       cDatabase.deleteCite(self.session, base[i], self.id)
   wx.MessageBox(u'Poprawnie usunięto wybrane publikacje', u'Sukces', wx.OK | wx.ICON_INFORMATION)
   self.dataList.DeleteAllItems()
   self.updateRecord()
   
   self.m_comboBox1Choices = cDatabase.getMergePub(self.session).values()
   self.m_comboBox1.Clear()
   self.m_comboBox1.AppendItems(self.m_comboBox1Choices)
   
   self.updateRecord()
Example #2
0
 def mergePub(self, event):
   public = []
   result = []
   tmp = []
   allpub = []
   n = 0
   numcit = 0
   num = self.dataList.GetItemCount()
   for i in range(num):
     if self.dataList.IsChecked(i):
       tmp.append(i)
   
   if len(tmp) == 1:
     for i in range(num):
       if self.dataList.IsChecked(i):
         c = self.dataList.GetItemText(i)
         c = int(c)
         result.append(c)
     for i in range(num):
       if self.dataList.IsChecked(i):
         pass
       else:
         u = self.dataList.GetItemText(i)
         u = int(u)
         result.append(u)
     
     id_top = result[0]
     print len(result)
     for i in range(len(result)):  #pobieranie wszystkich powiazanych publikacji z bazy
       t = cDatabase.getMergePubData(self.session, result[i])
       numcit += t[1]
       x = (t[7], t[1], result[i], id_top)
       allpub.append(x)
     for i in range(len(allpub)):
       t = allpub[i]
       c = (t[0], numcit, t[2], t[3])
       
       cDatabase.saveCite(self.session, c)
     wx.MessageBox(u'Poprawnie połaczono wybrane publikacje', u'Sukces', wx.OK | wx.ICON_INFORMATION)
   else:
     wx.MessageBox(u'Nie wybrałeś publikacji wiodącej\nbądź wybrałeś więcej niż jedną', u'Błąd', wx.OK | wx.ICON_ERROR)
   
   self.pubcit = cDatabase.getMergePub(self.session)
   
   self.m_comboBox1Choices = cDatabase.getMergePub(self.session).values()
   self.m_comboBox1.Clear()
   self.m_comboBox1.AppendItems(self.m_comboBox1Choices)
Example #3
0
  def __init__( self ):
    wx.Dialog.__init__ ( self, None, id = wx.ID_ANY, title = u"Menadźer łączenia publikacji", pos = wx.DefaultPosition, size = wx.Size( 600,300 ), style = wx.DEFAULT_DIALOG_STYLE )
    
    self.handlerweb = webbrowser.get()
    self.session = cDatabase.connectDatabase()
    
    ico = wx.Icon('icon/citpub.ico', wx.BITMAP_TYPE_ICO)
    self.SetIcon(ico)
    
    self.SetSizeHintsSz( wx.DefaultSize, wx.DefaultSize )
    
    bSizer1 = wx.BoxSizer( wx.VERTICAL )
    
    self.m_toolBar2 = wx.ToolBar( self, wx.ID_ANY, wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, wx.TB_HORIZONTAL|wx.TB_FLAT ) 
    addall = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 1, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/globe.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Wyświetl wszystkie cytowania", wx.EmptyString, None ) 
    addone = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 2, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/browser.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Wyświetl wybrana publikację", wx.EmptyString, None ) 
    clear = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 3, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/clear.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Czyść listę", wx.EmptyString, None ) 
    backlist = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 6, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/back.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Przywróć wybrane publikacje", wx.EmptyString, None ) 
    self.m_toolBar2.AddSeparator()
    
    merge = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 4, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/merge.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Połacz wybrane publikacje", wx.EmptyString, None ) 
    addpub = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 7, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/addp.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Dodaj publikację", wx.EmptyString, None ) 
    delpub = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 5, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/delete.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Usuń wybrane publikacje z bazy danych", wx.EmptyString, None ) 
    delpublist = self.m_toolBar2.AddLabelTool( 8, u"tool", wx.Bitmap( u"icon/dellist.png", wx.BITMAP_TYPE_ANY ), wx.NullBitmap, wx.ITEM_NORMAL, u"Usuń wybrane publikacje z listy", wx.EmptyString, None ) 
    
    self.m_toolBar2.Realize() 
    
    bSizer1.Add( self.m_toolBar2, 0, wx.EXPAND|wx.ALIGN_CENTER_HORIZONTAL, 5 )
    
    bSizer13 = wx.BoxSizer( wx.VERTICAL )
    
    bSizer3 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText1 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Edytuj połączoną publikację:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText1.Wrap( -1 )
    bSizer3.Add( self.m_staticText1, 0, wx.ALL|wx.ALIGN_CENTER_VERTICAL, 5 )
    
    self.pubcit = cDatabase.getMergePub(self.session)
    self.m_comboBox1Choices = self.pubcit.values()
    self.m_comboBox1 = wx.ComboBox( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, self.m_comboBox1Choices, 0 )
    bSizer3.Add( self.m_comboBox1, 1, wx.TOP|wx.BOTTOM|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer13.Add( bSizer3, 0, wx.EXPAND|wx.TOP|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    self.dataList = TestListCtrl(self, wx.ID_ANY, wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, style=wx.LC_REPORT|wx.BORDER_SUNKEN)
    self.dataList.InsertColumn(0, u'ID', format=wx.LIST_FORMAT_CENTER, width=23)
    self.dataList.InsertColumn(1, u'Cytowań', format=wx.LIST_FORMAT_RIGHT, width=60)
    self.dataList.InsertColumn(2, u'Tytuł', format=wx.LIST_FORMAT_LEFT, width=130)
    self.dataList.InsertColumn(3, u'Autor', format=wx.LIST_FORMAT_LEFT, width=100)
    self.dataList.InsertColumn(4, u'Rok', format=wx.LIST_FORMAT_RIGHT, width=50)
    self.dataList.InsertColumn(5, u'Źródło', format=wx.LIST_FORMAT_LEFT, width=100)
    self.dataList.InsertColumn(6, u'DOI', format=wx.LIST_FORMAT_LEFT, width=100)
    bSizer13.Add( self.dataList, 1, wx.ALL|wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer1.Add( bSizer13, 1, wx.EXPAND, 5 )
    
    self.SetSizer( bSizer1 )
    self.Layout()
    
    self.Centre( wx.BOTH )
  
##################################################
## Bind
###################################################
    
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.openLinkCit, addall )
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.openLinkPub, addone )
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.clearData, clear )
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.mergePub, merge )
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.deletePub, delpub )
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.backListPub, backlist )
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.addPub, addpub )
    self.Bind( wx.EVT_TOOL, self.delPub, delpublist )
    self.Bind( wx.EVT_CLOSE, self.close )
    self.m_comboBox1.Bind(wx.EVT_COMBOBOX, self.editPubCit)
    self.dataList.Bind(wx.EVT_LIST_ITEM_RIGHT_CLICK, self.RightClickCb)
    self.dataList.Bind(wx.EVT_LIST_ITEM_ACTIVATED, self.selectOne)

###################################################
## Metody
###################################################
    self.data = []
    self.id = 0
    self.menu_title_by_id = {1:'Zaznacz',2:'Odznacz',3:'Zaznacz wszystko',4:'Odznacz wszystko'}
    
    Publisher().subscribe(self.change_data, 'change_data')
    Publisher().subscribe(self.update_data, 'update_data')