Esempio n. 1
0
 def getPersonID(self, event):
   self.m_staticText1.SetLabel(u'Edytowanie Autora')
   t = self.m_choice1.GetStringSelection()
   a = cDatabase.getUserNameID(self.session)
   self.tmp = a[t]
   
   data = cDatabase.getUserDialog(self.session, self.tmp)
   
   """Dodaje wszystkie nazwy uczelni i ustawia wartość z wybranego rekordu"""
   m_comboBox1Choices = cDatabase.getCollegeName(self.session)
   self.m_comboBox1.Clear()
   self.m_comboBox1.AppendItems(m_comboBox1Choices)
   self.m_comboBox1.SetValue(data[0])
   
   """Dodaje wszystkie nazwy wydziałów i ustawia wartość z wybranego rekordu"""
   m_comboBox2Choices = cDatabase.getFacultyName(self.session)
   self.m_comboBox2.Clear()
   self.m_comboBox2.AppendItems(m_comboBox2Choices)
   self.m_comboBox2.SetValue(data[1])
   
   """Dodaje wszystkie nazwy instytutów i ustawia wartość z wybranego rekordu"""
   m_comboBox3Choices = cDatabase.getInstituteName(self.session)
   self.m_comboBox3.Clear()
   self.m_comboBox3.AppendItems(m_comboBox3Choices)
   self.m_comboBox3.SetValue(data[2])
   
   self.m_textCtrl3.SetValue(data[3])
   self.m_textCtrl4.SetValue(data[4])
   self.m_textCtrl41.SetValue(data[5])
   self.m_textCtrl2.SetValue(str(data[6]))
   
   self.m_button1.Show()
   self.m_button7.Show()
   self.m_button2.Hide()
Esempio n. 2
0
  def clear(self):
    """Aktualizacja kontrolki z nazwami uczelni"""
    m_comboBox1Choices = cDatabase.getCollegeName(self.session)
    self.m_comboBox1.Clear()
    self.m_comboBox1.AppendItems(m_comboBox1Choices)
#    self.cb1.SetSelection( 0 )
    
    """Aktualizacja kontrolki z nazwami wydziałów"""
    m_comboBox2Choices = cDatabase.getFacultyName(self.session)
    self.m_comboBox2.Clear()
    self.m_comboBox2.AppendItems(m_comboBox2Choices)
#    self.cb2.SetSelection( 0 )
    
    """Aktualizacja kontrolki z nazwami instytutów"""
    m_comboBox3Choices = cDatabase.getInstituteName(self.session)
    self.m_comboBox3.Clear()
    self.m_comboBox3.AppendItems(m_comboBox3Choices)
#    self.cb3.SetSelection( 0 )
    
    self.m_textCtrl3.SetValue('')
    self.m_textCtrl4.SetValue('')
    self.m_textCtrl41.SetValue('')
    self.m_textCtrl2.SetValue('')
Esempio n. 3
0
  def __init__( self ):
    wx.Dialog.__init__ ( self, None, id = wx.ID_ANY, title = u"Zarządzanie Autorami", pos = wx.DefaultPosition, size = wx.Size( 350,330 ), style = wx.DEFAULT_DIALOG_STYLE )
    
    self.session = cDatabase.connectDatabase()
    
    ico = wx.Icon('icon/autor.ico', wx.BITMAP_TYPE_ICO)
    self.SetIcon(ico)
    
    self.SetSizeHintsSz( wx.DefaultSize, wx.DefaultSize )
    
    bSizer1 = wx.BoxSizer( wx.VERTICAL )
    
    bSizer2 = wx.BoxSizer( wx.VERTICAL )
    
#    self.st1 =
    self.m_staticText1 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Dodawanie Autora", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, wx.ALIGN_CENTRE|wx.ST_NO_AUTORESIZE )
    self.m_staticText1.Wrap( -1 )
    bSizer2.Add( self.m_staticText1, 0, wx.EXPAND|wx.ALL, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer2, 0, wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer3 = wx.BoxSizer( wx.VERTICAL )
    
    bSizer9 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText2 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Edytuj Autora:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText2.Wrap( -1 )
    bSizer9.Add( self.m_staticText2, 1, wx.ALL, 5 )
    
    self.m_choice1Choices = cDatabase.getUserName(self.session)
    self.m_choice1 = wx.Choice( self, wx.ID_ANY, wx.DefaultPosition, wx.Size( 220,-1 ), self.m_choice1Choices, 0 )
#    self.m_choice1.SetSelection( 0 )
    bSizer9.Add( self.m_choice1, 0, wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer3.Add( bSizer9, 1, wx.EXPAND, 5 )
    
#    bSizer111 = wx.BoxSizer( wx.VERTICAL )
#    
#    self.m_button6 = wx.Button( self, wx.ID_ANY, u"Wybierz", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
#    bSizer111.Add( self.m_button6, 0, wx.ALIGN_RIGHT|wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
#    
#    
#    bSizer3.Add( bSizer111, 1, wx.EXPAND, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer3, 0, wx.EXPAND|wx.ALIGN_CENTER_HORIZONTAL, 5 )
    
    bSizer13 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText6 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Afiliacja:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText6.Wrap( -1 )
    bSizer13.Add( self.m_staticText6, 1, wx.ALL, 5 )
    
    m_comboBox1Choices = cDatabase.getCollegeName(self.session)
    self.m_comboBox1 = wx.ComboBox( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( 220,-1 ), m_comboBox1Choices, 0 )
    bSizer13.Add( self.m_comboBox1, 0, wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer13, 0, wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer16 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText7 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Wydział/Dział:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText7.Wrap( -1 )
    bSizer16.Add( self.m_staticText7, 1, wx.ALL, 5 )
    
    m_comboBox2Choices = cDatabase.getFacultyName(self.session)
    self.m_comboBox2 = wx.ComboBox( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( 220,-1 ), m_comboBox2Choices, 0 )
    bSizer16.Add( self.m_comboBox2, 0, wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer16, 0, wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer17 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText8 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Instytut/Stanowisko:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText8.Wrap( -1 )
    bSizer17.Add( self.m_staticText8, 1, wx.ALL, 5 )
    
    m_comboBox3Choices = cDatabase.getInstituteName(self.session)
    self.m_comboBox3 = wx.ComboBox( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( 220,-1 ), m_comboBox3Choices, 0 )
    bSizer17.Add( self.m_comboBox3, 0, wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer17, 0, wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer4 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText3 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Imię:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText3.Wrap( -1 )
    bSizer4.Add( self.m_staticText3, 1, wx.ALL, 5 )
    
    self.m_textCtrl3 = wx.TextCtrl( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( 220,-1 ), 0 )
    bSizer4.Add( self.m_textCtrl3, 0, wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer4, 0, wx.ALIGN_CENTER_HORIZONTAL|wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer5 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText4 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Nazwisko:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText4.Wrap( -1 )
    bSizer5.Add( self.m_staticText4, 1, wx.ALL, 5 )
    
    self.m_textCtrl4 = wx.TextCtrl( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( 220,-1 ), 0 )
    bSizer5.Add( self.m_textCtrl4, 0, wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer5, 0, wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer12 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_staticText5 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Filtr:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText5.Wrap( -1 )
    bSizer12.Add( self.m_staticText5, 1, wx.ALL, 5 )
    
    self.m_textCtrl41 = wx.TextCtrl( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( 220,-1 ), 0 )
    self.m_textCtrl41.SetToolTipString( u"Format filtru: A Wójcik, A Wojcik, A WOJCIK" )
    bSizer12.Add( self.m_textCtrl41, 0, wx.BOTTOM|wx.RIGHT|wx.LEFT, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer12, 0, wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer55 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
#    self.m_staticText55 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Notatki:", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
#    self.m_staticText55.Wrap( -1 )
#    bSizer55.Add( self.m_staticText55, 1, wx.ALL, 5 )
    
    self.m_textCtrl2 = wx.TextCtrl( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( -1,50 ), wx.TE_MULTILINE )
    self.m_textCtrl2.SetToolTipString( u"Notatki do autora" )
    bSizer55.Add( self.m_textCtrl2, 1, wx.ALL|wx.EXPAND, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer55, 0, wx.EXPAND, 5 )
    
    bSizer11 = wx.BoxSizer( wx.HORIZONTAL )
    
    self.m_button2 = wx.Button( self, wx.ID_ANY, u"Dodaj", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    bSizer11.Add( self.m_button2, 0, wx.EXPAND|wx.ALL, 5 )
    
    self.m_button1 = wx.Button( self, wx.ID_ANY, u"Zatwierdź", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    bSizer11.Add( self.m_button1, 0, wx.EXPAND|wx.ALL, 5 )
    
    self.m_button7 = wx.Button( self, wx.ID_ANY, u"Usuń", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    bSizer11.Add( self.m_button7, 0, wx.RIGHT|wx.ALL, 5 )
    
    self.m_button4 = wx.Button( self, wx.ID_ANY, u"Anuluj", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    bSizer11.Add( self.m_button4, 0, wx.RIGHT|wx.ALL, 5 )
    
    
    bSizer1.Add( bSizer11, 0, wx.ALIGN_RIGHT, 5 )
    
    
    self.SetSizer( bSizer1 )
    self.Layout()
    
    self.Centre( wx.BOTH )
    
    self.m_button1.Hide()
    self.m_button7.Hide()
    
###################################################
## Bind
###################################################
    
#    self.m_button6.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.getPersonID)
    self.m_button1.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.editPersonID)
    self.m_button2.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.getUserData)
    self.m_button4.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.cancel)
    self.m_button7.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.deletePerson)
    self.m_choice1.Bind(wx.EVT_CHOICE, self.getPersonID)