Exemplo n.º 1
0
 def test(self):
   Y = list_of_fields(TestModelY)
   X = list_of_fields(TestModelX)
   A = list_of_fields(TestModelA)
   B = list_of_fields(TestModelB)
   C = list_of_fields(TestModelC)
   D = list_of_fields(TestModelD)
   E = list_of_fields(TestModelE)
   self.assertFalse(field_sample_values(X[0]))
   self.assertEqual(field_sample_values(Y[1]), [2, 3, 5, 7, 11, 13])
   self.assertEqual(field_sample_values(Y[2]), ['MMa', 'XXa', 'azz'])
   self.assertEqual(field_sample_values(X[1]),
           [x * x * x for x in range(10)])
   self.assertEqual(field_sample_values(E[3]), [1000000009, 1000003, 101])
   self.assertEqual(field_sample_values(D[1]),
           [x * x * x for x in range(10)])
   self.assertEqual(field_sample_values(C[1]),
           ['Hello I am C', 'MUHAHAHAHAHA', 'CCCC', '^_^'])
   self.assertEqual(field_sample_values(B[1]),
           ['Hello Universe', 'Hello Parallel Universe!'])
   self.assertEqual(field_sample_values(A[1]),
           ['Hello World', 'Hello Africa', 'axxx!!'])
   self.assertEqual(field_sample_values(A[2]),
           ['Hello Second Field', 'field 2'])
   a = TestModelX(field1X=12)
   b = TestModelX(field1X=15)
   a.save()
   b.save()
   self.assertEqual((field_sample_values(models.ForeignKey(TestModelX))),
           ([a, b]))
   fld = models.ManyToManyField(TestModelX)
   self.assertTrue(all([x in [a, b]
             for x in field_sample_values(fld)[0]]))
   vals = [int(x) for x in field_sample_values(list_of_fields(CycleF)[2])]
   self.assertEqual(vals, range(4000, 5000))
Exemplo n.º 2
0
 def test(self):
   self.assertTrue(all(isinstance(*x)
             for x in zip(list_of_fields(TestModel1),
                   [models.AutoField, models.CharField,
                    models.IntegerField,
                    models.ForeignKey])))
   self.assertTrue(all([isinstance(*x)
             for x in zip(list_of_fields(TestModel0),
                    [models.AutoField,
                    models.BooleanField,
                    models.EmailField])]))
   self.assertTrue(all([isinstance(*x)
             for x in zip(list_of_fields(TestModelE),
                    [models.AutoField,
                    models.OneToOneField,
                    models.ForeignKey,
                    models.IntegerField,
                    models.ManyToManyField])]))
Exemplo n.º 3
0
 def test(self):
   c = CycleC(c='3.14159')
   c.save()
   d = CycleD(d=53, dc=c)
   d.save()
   b = CycleB(b=1000000009, bc=c)
   b.save()
   e = CycleE(e=17, ec=c, ed=d)
   e.save()
   a = CycleA(a=999, ab=b, ae=e)
   a.save()
   f = CycleF(f=123, fd=d)
   f.save()
   recompute(CycleD, list_of_fields(CycleD)[2])
   recompute(CycleC, list_of_fields(CycleC)[1])
   recompute(CycleC, list_of_fields(CycleC)[3])
   self.assertTrue(CycleD.objects.all()[0].df)
   self.assertTrue(CycleC.objects.all()[0].ca)
   self.assertTrue(CycleC.objects.all()[0].cc.all())
Exemplo n.º 4
0
 def test(self):
   constraint = unique_items(('fieldA', 'fieldD',))
   model = TestModelFieldsTwo(fieldA='A', fieldD=5, fieldB=10,
                fieldC='Winner', fieldE=True, fieldF=6,
                fieldG='Mathematics', fieldH=False)
   model.save()
   fields = list_of_fields(TestModelFields)
   self.assertFalse(constraint([('fieldA', 'A'), ('fieldD', 5)],
                 TestModelFieldsTwo, fields[5]))
   self.assertTrue(constraint([('fieldA', 'A')],
                TestModelFields, fields[5]))
   self.assertFalse(constraint([('fieldA', 'A'), ('fieldD', 5)],
                 TestModelFieldsTwo, fields[5]))
   self.assertTrue(constraint([('fieldA', 'A'), ('fieldD', 3)],
                TestModelFieldsTwo, fields[5]))
   self.assertTrue(constraint([('fieldA', 'A')],
                TestModelFieldsTwo, fields[5]))
   self.assertTrue(constraint([('fieldA', 'A'), ('fieldD', 3)],
                TestModelFieldsTwo, fields[5]))
Exemplo n.º 5
0
 def test(self):
   generate_test_data('tests.models', 10)
   length = len(list_of_models(mdls))
   visited = dict(zip(list_of_models(mdls), length * [False]))
   pairs = []
   data_base = dict([(mdl, list(mdl.objects.all()))
            for mdl in list_of_models(mdls)])
   generated_data = data_base.values()
   nodes = 0
   edges = 0
   for list_model in generated_data:
     for model in list_model:
       visited[model.__class__] = True
       fields = list_of_fields(model.__class__)
       nodes += 1
       for field in fields:
         if (not is_auto_field(field) and
          not is_reverse_related(field)):
           val = getattr(model, field.name)
           if is_related(field):
             if 'ManyToMany' in relation_type(field):
               r = data_base[field.rel.to]
               self.assertTrue(list(val.all()))
               self.assertTrue(all([x in r for
                         x in list(val.all())]))
             else:
               r = data_base[field.rel.to]
               self.assertTrue(val in r)
             edges += 1
           else:
             this_model = field.model
             while (this_model != Model and not
                (hasattr(this_model, 'TestData') and
                 hasattr(this_model.TestData, field.name))
                and not os.path.exists(
                 '%s/TestTemplates/sample__%s__%s' %
                 (this_model._meta.app_label,
                 this_model.__name__, field.name))):
               this_model = this_model.__base__
             if this_model == Model:
               self.assertEqual(model.__class__,
                       AllFieldsModel)
               sample_values = field_sample_values(field)
               if val.__class__ == unicode:
                 val = str(val)
               self.assertTrue(val.__class__ in
                       map(lambda val: val.__class__,
                         sample_values))
             elif (field.__class__.__name__ == 'DecimalField' or
                field.__class__.__name__ == 'FloatField'):
               sample_values = map(float,
                         field_sample_values(field))
               val = float(val)
               self.assertTrue(any(abs(val - fld_value) < 1e-5
                         for fld_value in
                         sample_values))
             else:
               sample_values = map(str,
                         field_sample_values(field))
               val = str(val)
               self.assertTrue(val in sample_values)
       if model.__class__ == TestModelFields:
         pr = (model.fieldC, model.fieldA)
         self.assertFalse(pr in pairs)
         pairs.append(pr)
         self.assertTrue((model.fieldB < 50)
                 or (model.fieldD / 2 % 2 == 1))
   self.assertTrue(all(visited.values()),
           "Not all the models with sample data are generated.")
Exemplo n.º 6
0
 def test(self):
   fields = list_of_fields(AllFieldsModel)
   present_types = list(map(lambda field: field.__class__, fields))
   field_types = [BigIntegerField, BooleanField, CharField,
          CommaSeparatedIntegerField, DateField, DateTimeField,
          DecimalField, DurationField, EmailField, FloatField,
          GenericIPAddressField, IntegerField, NullBooleanField,
          PositiveIntegerField, PositiveSmallIntegerField,
          SmallIntegerField, TextField, TimeField, BinaryField,
          FileField, ImageField, FilePathField, SlugField,
          URLField, UUIDField]
   self.assertFalse(set(field_types) - set(present_types),
           "All types should be present." +
           str(set(field_types) - set(present_types)))
   for field in fields:
     if isinstance(field, FileField) or isinstance(field, ImageField):
       path = os.path.join(settings.MEDIA_ROOT, field.upload_to)
       files = next((filenames for dirpath, dirnames, filenames in
             os.walk(path) if dirpath == path), None)
       files = list(map(lambda file: os.path.join(path, file), files))
     sample_siz = 10
     values = generate_random_values(field, sample_siz)
     self.assertLessEqual(len(values), sample_siz)
     self.assertGreaterEqual(len(values), 1)
     for val in values:
       if isinstance(field, IntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
       if isinstance(field, EmailField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         email_reg = r'^\w+(?:\.\w+)*@(?:[A-Za-z0-9]+\.)+[A-Za-z]+$'
         self.assertRegexpMatches(val, email_reg, val)
       if isinstance(field, BooleanField):
         self.assertTrue(isinstance(val, bool), val)
       if isinstance(field, NullBooleanField):
         self.assertTrue(isinstance(val, bool) or val is None, val)
       if isinstance(field, CharField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertLessEqual(len(val), field.max_length, val)
       if isinstance(field, CommaSeparatedIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         comma_sep_int_re = r'^\d{1,3}(?:,\d{3})*$'
         self.assertRegexpMatches(val, comma_sep_int_re, val)
       if isinstance(field, DateField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.date), val)
       if isinstance(field, DateTimeField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.datetime), val)
       if isinstance(field, DecimalField):
         self.assertTrue(isinstance(val, Decimal), val)
       if isinstance(field, FloatField):
         self.assertTrue(isinstance(val, float), val)
       if isinstance(field, GenericIPAddressField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         ip_regex = r'^(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})$'
         self.assertRegexpMatches(val, ip_regex, val)
       if isinstance(field, PositiveIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
         self.assertLessEqual(val, 2147483647, val)
         self.assertGreaterEqual(val, 0, val)
       if isinstance(field, PositiveSmallIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
         self.assertLessEqual(val, 32767, val)
         self.assertGreaterEqual(val, 0, val)
       if isinstance(field, SmallIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
         self.assertLessEqual(val, 32767, val)
         self.assertGreaterEqual(val, -32768, val)
       if isinstance(field, TimeField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.time), val)
       if isinstance(field, TextField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertLessEqual(len(val), field.max_length)
         text_re = r'^(?:(?:\w+\s?)+\.\s?)+$'
         self.assertRegexpMatches(val, text_re, val)
       if isinstance(field, DurationField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.timedelta), val)
       if isinstance(field, SlugField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         slug_re = r'^[a-zA-Z0-9_\-]+$'
         self.assertRegexpMatches(val, slug_re, val)
       if isinstance(field, URLField):
         url_re = r'^(?:http|ftp|https)://(?:[a-z0-9_\-]+\.?)+/?'
         url_re += r'(?:/[a-z0-9_\-]+)*/?$'
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertRegexpMatches(val, url_re, val)
       if isinstance(field, UUIDField):
         self.assertTrue(isinstance(val, uuid.UUID), val)
       if isinstance(field, FilePathField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertTrue(os.path.exists(val), val)
       if isinstance(field, ImageField):
         beg = b'\x89\x50\x4e\x47\x0d\x0a\x1a\x0a'
         full_path = os.path.join(settings.MEDIA_ROOT, val.name)
         img = val.file.read()
         self.assertTrue(full_path not in files,
                 val.name + " shouldnt't already exist")
         self.assertTrue(os.path.exists(full_path))
         self.assertTrue(isinstance(val, ImageFieldFile), val)
         self.assertTrue(val.name.startswith(field.upload_to))
         self.assertTrue(isinstance(val.field, ImageField))
         self.assertTrue(isinstance(img, str))
         self.assertTrue(img.startswith(beg))
         self.assertTrue(val.name.endswith('.png'))
       if isinstance(field, FileField):
         content = val.file.read()
         full_path = os.path.join(settings.MEDIA_ROOT, val.name)
         self.assertTrue(isinstance(val, FieldFile), val)
         self.assertTrue(isinstance(val.field, FileField))
         self.assertTrue(full_path not in files,
                 val.name + " shouldnt't already exist")
         self.assertTrue(os.path.exists(full_path))
         self.assertTrue(val.name.startswith(field.upload_to))
         self.assertTrue(isinstance(content, str))
         if not isinstance(field, ImageField):
           text_re = r'^(?:(?:\w+\s?)+\.\s?)+$'
           self.assertRegexpMatches(content, text_re, content)
           self.assertTrue(val.name.endswith('.txt'))
       if isinstance(field, BinaryField):
         self.assertTrue(isinstance(val, buffer), val)
Exemplo n.º 7
0
 def test(self):
   fields = list_of_fields(AllFieldsModel)
   present_types = list(map(lambda field: field.__class__, fields))
   field_types = [BigIntegerField, BooleanField, CharField,
          CommaSeparatedIntegerField, DateField, DateTimeField,
          DecimalField, DurationField, EmailField, FloatField,
          GenericIPAddressField, IntegerField, NullBooleanField,
          PositiveIntegerField, PositiveSmallIntegerField,
          SmallIntegerField, TextField, TimeField]
   self.assertFalse(set(field_types) - set(present_types),
           "All types should be present." +
           str(set(field_types) - set(present_types)))
   for field in fields:
     sample_siz = 10
     values = generate_random_values(field, sample_siz)
     self.assertLessEqual(len(values), sample_siz)
     self.assertGreaterEqual(len(values), 1)
     for val in values:
       if isinstance(field, IntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
       if isinstance(field, EmailField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         email_reg = r'^\w+(?:\.\w+)*@(?:[A-Za-z0-9]+\.)+[A-Za-z]+$'
         self.assertRegexpMatches(val, email_reg, val)
       if isinstance(field, BooleanField):
         self.assertTrue(isinstance(val, bool), val)
       if isinstance(field, CharField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertLessEqual(len(val), field.max_length, val)
       if isinstance(field, CommaSeparatedIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         comma_sep_int_re = r'^\d{1,3}(?:,\d{3})*$'
         self.assertRegexpMatches(val, comma_sep_int_re, val)
       if isinstance(field, DateField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.date), val)
       if isinstance(field, DateTimeField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.datetime), val)
       if isinstance(field, DecimalField):
         self.assertTrue(isinstance(val, Decimal), val)
       if isinstance(field, FloatField):
         self.assertTrue(isinstance(val, float), val)
       if isinstance(field, GenericIPAddressField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         ip_regex = r'^(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})$'
         self.assertRegexpMatches(val, ip_regex, val)
       if isinstance(field, PositiveIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
         self.assertLessEqual(val, 2147483647, val)
         self.assertGreaterEqual(val, 0, val)
       if isinstance(field, PositiveSmallIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
         self.assertLessEqual(val, 32767, val)
         self.assertGreaterEqual(val, 0, val)
       if isinstance(field, SmallIntegerField):
         self.assertTrue(isinstance(val, int), val)
         self.assertLessEqual(val, 32767, val)
         self.assertGreaterEqual(val, -32768, val)
       if isinstance(field, TimeField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.time), val)
       if isinstance(field, TextField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertLessEqual(len(val), field.max_length)
         text_re = r'^(?:(?:\w+\s?)+\.\s?)+$'
         self.assertRegexpMatches(val, text_re, val)
       if isinstance(field, DurationField):
         self.assertTrue(isinstance(val, datetime.timedelta), val)
       if isinstance(field, SlugField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         slug_re = r'^[a-zA-Z0-9_\-]+$'
         self.assertRegexpMatches(val, slug_re, val)
       if isinstance(field, URLField):
         url_re = r'^(?:http|ftp|https)://(?:[a-z0-9_\-]+\.?)+/?'
         url_re += r'(?:/[a-z0-9_\-]+)*/?$'
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertRegexpMatches(val, url_re, val)
       if isinstance(field, UUIDField):
         self.assertTrue(isinstance(val, uuid.UUID), val)
       if isinstance(field, FilePathField):
         self.assertTrue(isinstance(val, str), val)
         self.assertTrue(os.path.exists(val), val)