Exemplo n.º 1
0
def test_biRNN_bprop(backend_default, fargs, deltas_buffer):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  birnn = BiRNN(hidden_size,
         activation=Rectlinclip(slope=0),
         init=init_glorot)
  birnn.configure(in_shape)
  birnn.prev_layer = True
  birnn.allocate()

  birnn.allocate_deltas(deltas_buffer)
  deltas_buffer.allocate_buffers()
  birnn.set_deltas(deltas_buffer)

  # same weight for bi-rnn backward and rnn weights
  birnn.W_input_b[:] = birnn.W_input_f
  birnn.W_recur_b[:] = birnn.W_recur_f
  birnn.b_b[:] = birnn.b_f
  birnn.dW[:] = 0

  # same weight for bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  rnn = Recurrent(hidden_size,
          activation=Rectlinclip(slope=0),
          init=init_glorot)
  rnn.configure(in_shape)
  rnn.prev_layer = True
  rnn.allocate()

  rnn.allocate_deltas(deltas_buffer)
  deltas_buffer.allocate_buffers()
  rnn.set_deltas(deltas_buffer)

  # inputs and views
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))
  rl = con(lr_rev, axis=1)

  # allocate gpu buffers
  inp_lr = birnn.be.array(lr)
  inp_rl = birnn.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr_g = birnn.fprop(inp_lr)
  del_lr = birnn.bprop(out_lr_g).get().copy()
  birnn.h_buffer[:] = 0
  out_rl_g = birnn.fprop(inp_rl)
  del_rl = birnn.bprop(out_rl_g).get().copy()

  del_lr_s = get_steps(del_lr, in_shape)
  del_rl_s = get_steps(del_rl, in_shape)
  for (x, y) in zip(del_lr_s, reversed(del_rl_s)):
    assert np.allclose(x, y, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 2
0
def test_biRNN_bprop(backend_default, fargs, deltas_buffer):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  birnn = BiRNN(hidden_size, activation=Rectlinclip(slope=0), init=init_glorot)
  birnn.configure(in_shape)
  birnn.prev_layer = True
  birnn.allocate()

  birnn.allocate_deltas(deltas_buffer)
  deltas_buffer.allocate_buffers()
  birnn.set_deltas(deltas_buffer)

  # same weight for bi-rnn backward and rnn weights
  birnn.W_input_b[:] = birnn.W_input_f
  birnn.W_recur_b[:] = birnn.W_recur_f
  birnn.b_b[:] = birnn.b_f
  birnn.dW[:] = 0

  # same weight for bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  rnn = Recurrent(hidden_size, activation=Rectlinclip(slope=0), init=init_glorot)
  rnn.configure(in_shape)
  rnn.prev_layer = True
  rnn.allocate()

  rnn.allocate_deltas(deltas_buffer)
  deltas_buffer.allocate_buffers()
  rnn.set_deltas(deltas_buffer)

  # inputs and views
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))
  rl = con(lr_rev, axis=1)

  # allocate gpu buffers
  inp_lr = birnn.be.array(lr)
  inp_rl = birnn.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr_g = birnn.fprop(inp_lr)
  del_lr = birnn.bprop(out_lr_g).get().copy()
  birnn.h_buffer[:] = 0
  out_rl_g = birnn.fprop(inp_rl)
  del_rl = birnn.bprop(out_rl_g).get().copy()

  del_lr_s = get_steps(del_lr, in_shape)
  del_rl_s = get_steps(del_rl, in_shape)
  for (x, y) in zip(del_lr_s, reversed(del_rl_s)):
    assert np.allclose(x, y, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 3
0
def test_biLSTM_fprop(backend_default, fargs):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  out_shape = (hidden_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  bilstm = BiLSTM(hidden_size,
          gate_activation=Logistic(),
          init=init_glorot,
          activation=Tanh(),
          reset_cells=True)
  bilstm.configure(in_shape)
  bilstm.prev_layer = True
  bilstm.allocate()

  # same weight
  nout = hidden_size
  bilstm.W_input_b[:] = bilstm.W_input_f
  bilstm.W_recur_b[:] = bilstm.W_recur_f
  bilstm.b_b[:] = bilstm.b_f
  bilstm.dW[:] = 0

  # inputs - random and flipped left-to-right inputs
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))

  rl = con(lr_rev, axis=1)
  inp_lr = bilstm.be.array(lr)
  inp_rl = bilstm.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr = bilstm.fprop(inp_lr).get().copy()

  bilstm.h_buffer[:] = 0
  out_rl = bilstm.fprop(inp_rl).get().copy()

  # views
  out_lr_f_s = get_steps(out_lr[:nout], out_shape)
  out_lr_b_s = get_steps(out_lr[nout:], out_shape)
  out_rl_f_s = get_steps(out_rl[:nout], out_shape)
  out_rl_b_s = get_steps(out_rl[nout:], out_shape)

  # asserts
  for x_f, x_b, y_f, y_b in zip(out_lr_f_s, out_lr_b_s, reversed(out_rl_f_s),
                 reversed(out_rl_b_s)):
    assert allclose_with_out(x_f, y_b, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
    assert allclose_with_out(x_b, y_f, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 4
0
def test_biRNN_fprop(backend_default, fargs):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  out_shape = (hidden_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  birnn = BiRNN(hidden_size,
         activation=Rectlinclip(slope=0),
         init=init_glorot)
  birnn.configure(in_shape)
  birnn.prev_layer = True
  birnn.allocate()
  birnn.set_deltas([birnn.be.iobuf(birnn.in_shape)])

  # same weight
  nout = hidden_size
  birnn.W_input_b[:] = birnn.W_input_f
  birnn.W_recur_b[:] = birnn.W_recur_f
  birnn.b_b[:] = birnn.b_f
  birnn.dW[:] = 0

  # inputs - random and flipped left-to-right inputs
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))

  rl = con(lr_rev, axis=1)
  inp_lr = birnn.be.array(lr)
  inp_rl = birnn.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr = birnn.fprop(inp_lr).get().copy()

  birnn.h_buffer[:] = 0
  out_rl = birnn.fprop(inp_rl).get().copy()

  # views
  out_lr_f_s = get_steps(out_lr[:nout], out_shape)
  out_lr_b_s = get_steps(out_lr[nout:], out_shape)
  out_rl_f_s = get_steps(out_rl[:nout], out_shape)
  out_rl_b_s = get_steps(out_rl[nout:], out_shape)

  # asserts
  for x_f, x_b, y_f, y_b in zip(out_lr_f_s, out_lr_b_s, reversed(out_rl_f_s),
                 reversed(out_rl_b_s)):
    assert np.allclose(x_f, y_b, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
    assert np.allclose(x_b, y_f, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 5
0
def test_biLSTM_fprop(backend_default, fargs):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  out_shape = (hidden_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  bilstm = BiLSTM(hidden_size, gate_activation=Logistic(), init=init_glorot,
          activation=Tanh(), reset_cells=True)
  bilstm.configure(in_shape)
  bilstm.prev_layer = True
  bilstm.allocate()
  bilstm.set_deltas([bilstm.be.iobuf(bilstm.in_shape)])

  # same weight
  nout = hidden_size
  bilstm.W_input_b[:] = bilstm.W_input_f
  bilstm.W_recur_b[:] = bilstm.W_recur_f
  bilstm.b_b[:] = bilstm.b_f
  bilstm.dW[:] = 0

  # inputs - random and flipped left-to-right inputs
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))

  rl = con(lr_rev, axis=1)
  inp_lr = bilstm.be.array(lr)
  inp_rl = bilstm.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr = bilstm.fprop(inp_lr).get().copy()

  bilstm.h_buffer[:] = 0
  out_rl = bilstm.fprop(inp_rl).get().copy()

  # views
  out_lr_f_s = get_steps(out_lr[:nout], out_shape)
  out_lr_b_s = get_steps(out_lr[nout:], out_shape)
  out_rl_f_s = get_steps(out_rl[:nout], out_shape)
  out_rl_b_s = get_steps(out_rl[nout:], out_shape)

  # asserts
  for x_f, x_b, y_f, y_b in zip(out_lr_f_s, out_lr_b_s,
                 reversed(out_rl_f_s), reversed(out_rl_b_s)):
    assert np.allclose(x_f, y_b, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
    assert np.allclose(x_b, y_f, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 6
0
def test_biRNN_fprop(backend_default, fargs):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  out_shape = (hidden_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  birnn = BiRNN(hidden_size, activation=Rectlinclip(slope=0), init=init_glorot)
  birnn.configure(in_shape)
  birnn.prev_layer = True
  birnn.allocate()

  # same weight
  nout = hidden_size
  birnn.W_input_b[:] = birnn.W_input_f
  birnn.W_recur_b[:] = birnn.W_recur_f
  birnn.b_b[:] = birnn.b_f
  birnn.dW[:] = 0

  # inputs - random and flipped left-to-right inputs
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))

  rl = con(lr_rev, axis=1)
  inp_lr = birnn.be.array(lr)
  inp_rl = birnn.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr = birnn.fprop(inp_lr).get().copy()

  birnn.h_buffer[:] = 0
  out_rl = birnn.fprop(inp_rl).get().copy()

  # views
  out_lr_f_s = get_steps(out_lr[:nout], out_shape)
  out_lr_b_s = get_steps(out_lr[nout:], out_shape)
  out_rl_f_s = get_steps(out_rl[:nout], out_shape)
  out_rl_b_s = get_steps(out_rl[nout:], out_shape)

  # asserts
  for x_f, x_b, y_f, y_b in zip(out_lr_f_s, out_lr_b_s,
                 reversed(out_rl_f_s), reversed(out_rl_b_s)):
    assert allclose_with_out(x_f, y_b, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
    assert allclose_with_out(x_b, y_f, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 7
0
def test_biLSTM_bprop(backend_default, fargs):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  out_shape = (hidden_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  bilstm = BiLSTM(hidden_size, gate_activation=Logistic(),
          activation=Tanh(), init=init_glorot, reset_cells=True)
  bilstm.configure(in_shape)
  bilstm.prev_layer = True
  bilstm.allocate()
  bilstm.set_deltas([bilstm.be.iobuf(bilstm.in_shape)])

  # same weight for bi-rnn backward and rnn weights
  nout = hidden_size
  bilstm.W_input_b[:] = bilstm.W_input_f
  bilstm.W_recur_b[:] = bilstm.W_recur_f
  bilstm.b_b[:] = bilstm.b_f
  bilstm.dW[:] = 0

  # inputs and views
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))
  rl = con(lr_rev, axis=1)

  # allocate gpu buffers
  inp_lr = bilstm.be.array(lr)
  inp_rl = bilstm.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr_g = bilstm.fprop(inp_lr)
  out_lr = out_lr_g.get().copy()
  del_lr = bilstm.bprop(out_lr_g).get().copy()
  bilstm.h_buffer[:] = 0
  out_rl_g = bilstm.fprop(inp_rl)
  out_rl = out_rl_g.get().copy()
  del_rl = bilstm.bprop(out_rl_g).get().copy()

  # views
  out_lr_f_s = get_steps(out_lr[:nout], out_shape)
  out_lr_b_s = get_steps(out_lr[nout:], out_shape)
  out_rl_f_s = get_steps(out_rl[:nout], out_shape)
  out_rl_b_s = get_steps(out_rl[nout:], out_shape)

  # asserts
  for x_f, x_b, y_f, y_b in zip(out_lr_f_s, out_lr_b_s,
                 reversed(out_rl_f_s), reversed(out_rl_b_s)):
    assert np.allclose(x_f, y_b, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
    assert np.allclose(x_b, y_f, rtol=0.0, atol=1.0e-5)

  del_lr_s = get_steps(del_lr, in_shape)
  del_rl_s = get_steps(del_rl, in_shape)

  for (x, y) in zip(del_lr_s, reversed(del_rl_s)):
    assert np.allclose(x, y, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 8
0
  def init_buffers(self, inputs):
    """
    Initialize buffers for recurrent internal units and outputs.
    Buffers are initialized as 2D tensors with second dimension being steps * batch_size
    A list of views are created on the buffer for easy manipulation of data
    related to a certain time step

    Arguments:
      inputs (Tensor): input data as 2D tensor. The dimension is
               (input_size, sequence_length * batch_size)

    """
    if self.x is None or self.x is not inputs:
      self.x = inputs
      self.xs = get_steps(inputs, self.in_shape)
Exemplo n.º 9
0
  def init_buffers(self, inputs):
    """
    Initialize buffers for recurrent internal units and outputs.
    Buffers are initialized as 2D tensors with second dimension being steps * batch_size
    A list of views are created on the buffer for easy manipulation of data
    related to a certain time step

    Arguments:
      inputs (Tensor): input data as 2D tensor. The dimension is
               (input_size, sequence_length * batch_size)

    """
    if self.x is None or self.x is not inputs:
      self.x = inputs
      self.xs = get_steps(inputs, self.in_shape)
Exemplo n.º 10
0
  def set_deltas(self, delta_buffers):
    """
    Use pre-allocated (by layer containers) list of buffers for backpropagated error.
    Only set deltas for layers that own their own deltas
    Only allocate space if layer owns its own deltas (e.g., bias and activation work in-place,
    so do not own their deltas).

    Arguments:
      delta_buffers (list): list of pre-allocated tensors (provided by layer container)
    """
    super(TimeDistributedRecurrentOutput, self).set_deltas(delta_buffers)
    self.deltas_buffer = self.deltas
    if self.deltas:
      self.deltas = get_steps(self.deltas_buffer, self.in_shape)
    else:
      self.deltas = [] # for simplifying bprop notation
Exemplo n.º 11
0
  def set_deltas(self, delta_buffers):
    """
    Use pre-allocated (by layer containers) list of buffers for backpropagated error.
    Only set deltas for layers that own their own deltas
    Only allocate space if layer owns its own deltas (e.g., bias and activation work in-place,
    so do not own their deltas).

    Arguments:
      delta_buffers (list): list of pre-allocated tensors (provided by layer container)
    """
    super(TimeDistributedRecurrentOutput, self).set_deltas(delta_buffers)
    self.deltas_buffer = self.deltas
    if self.deltas:
      self.deltas = get_steps(self.deltas_buffer, self.in_shape)
    else:
      self.deltas = [] # for simplifying bprop notation
Exemplo n.º 12
0
  def bprop(self, error, alpha=1.0, beta=0.0):
    """
    Backpropagation of errors, output delta for previous layer, and
    calculate the update on model params

    Arguments:
      error (list[Tensor]): error tensors for each time step
                 of unrolling
      alpha (float, optional): scale to apply to input for activation
                   gradient bprop. Defaults to 1.0
      beta (float, optional): scale to apply to output activation
                  gradient bprop. Defaults to 0.0

    Returns:
      Tensor: Backpropagated errors for each time step of model unrolling
    """
    self.dW[:] = 0

    if self.in_deltas_f is None:
      self.in_deltas_f = get_steps(error[:self.o_shape[0]], self.o_shape)
      self.prev_in_deltas = self.in_deltas_f[-1:] + self.in_deltas_f[:-1]
      self.ifog_delta_last_steps = self.ifog_delta_buffer[:,
                                self.be.bsz:]
      self.h_first_steps = self.h_buffer_f[:, :-self.be.bsz]
      # h_delta[5] * h[4] + h_delta[4] * h[3] + ... + h_delta[1] * h[0]

    if self.in_deltas_b is None:
      self.in_deltas_b = get_steps(error[self.o_shape[0]:], self.o_shape)
      self.next_in_deltas = self.in_deltas_b[1:] + self.in_deltas_b[:1]
      self.ifog_delta_first_steps = self.ifog_delta_buffer[:, :-self.be.
                                 bsz]
      self.h_last_steps = self.h_buffer_b[:, self.be.bsz:]
      # h_delta[0] * h[1] + h_delta[1] * h[2] + ... + h_delta[4] * h[5]

    params_f = (self.in_deltas_f, self.prev_in_deltas, self.i_f, self.f_f,
          self.o_f, self.g_f, self.ifog_delta, self.i_delta,
          self.f_delta, self.o_delta, self.g_delta, self.c_delta,
          self.c_delta_prev, self.c_prev_bprop, self.c_act_f)

    params_b = (self.in_deltas_b, self.next_in_deltas, self.i_b, self.f_b,
          self.o_b, self.g_b, self.ifog_delta, self.i_delta,
          self.f_delta, self.o_delta, self.g_delta, self.c_delta,
          self.c_delta_next, self.c_next_bprop, self.c_act_b)

    # bprop for forward direction connections . Error flow from right to left
    self.c_delta_buffer[:] = 0
    self.ifog_delta_buffer[:] = 0
    self.ifog_delta_f = None
    self.ifog_delta_b = None
    for idx, (in_deltas, prev_in_deltas,
         i, f, o, g,
         ifog_delta, i_delta, f_delta, o_delta, g_delta,
         c_delta, c_delta_prev, c_prev, c_act) \
        in enumerate(reversed(list(zip(*params_f)))):

      # current cell delta
      c_delta[:] = c_delta + \
             self.activation.bprop(c_act) * (o * in_deltas)
      i_delta[:] = self.gate_activation.bprop(i) * c_delta * g
      f_delta[:] = self.gate_activation.bprop(f) * c_delta * c_prev
      o_delta[:] = self.gate_activation.bprop(o) * in_deltas * c_act
      g_delta[:] = self.activation.bprop(g) * c_delta * i

      # bprop the errors to prev_in_delta and c_delta_prev
      self.be.compound_dot(self.W_recur_f.T,
                 ifog_delta,
                 prev_in_deltas,
                 beta=1.0)
      if c_delta_prev is not None:
        c_delta_prev[:] = c_delta * f

    # Weight deltas and accumulate
    self.be.compound_dot(self.ifog_delta_last_steps, self.h_first_steps.T,
               self.dW_recur_f)
    self.be.compound_dot(self.ifog_delta_buffer, self.x_f.T,
               self.dW_input_f)
    self.db_f[:] = self.be.sum(self.ifog_delta_buffer, axis=1)
    # out deltas to input units
    if self.out_deltas_buffer:
      self.be.compound_dot(self.W_input_f.T,
                 self.ifog_delta_buffer,
                 self.out_deltas_buffer_f_v,
                 alpha=alpha,
                 beta=beta)

    # bprop for backward direction connections. Error flow from left to right
    self.c_delta_buffer[:] = 0
    self.ifog_delta_buffer[:] = 0
    for idx, (in_deltas, next_in_deltas,
         i, f, o, g,
         ifog_delta, i_delta, f_delta, o_delta, g_delta,
         c_delta, c_delta_next, c_next, c_act) \
        in enumerate(zip(*params_b)):

      # current cell delta
      c_delta[:] = c_delta[:] + \
             self.activation.bprop(c_act) * (o * in_deltas)
      i_delta[:] = self.gate_activation.bprop(i) * c_delta * g
      f_delta[:] = self.gate_activation.bprop(f) * c_delta * c_next
      o_delta[:] = self.gate_activation.bprop(o) * in_deltas * c_act
      g_delta[:] = self.activation.bprop(g) * c_delta * i

      # bprop the errors to next_in_delta and c_next_delta
      self.be.compound_dot(self.W_recur_b.T,
                 ifog_delta,
                 next_in_deltas,
                 beta=1.0)
      if c_delta_next is not None:
        c_delta_next[:] = c_delta * f

    # Weight deltas and accumulate
    self.be.compound_dot(self.ifog_delta_first_steps, self.h_last_steps.T,
               self.dW_recur_b)
    self.be.compound_dot(self.ifog_delta_buffer, self.x_b.T,
               self.dW_input_b)
    self.db_b[:] = self.be.sum(self.ifog_delta_buffer, axis=1)
    # out deltas to input units. bprop to the same inputs if
    # split_inputs=False
    if self.out_deltas_buffer:
      self.be.compound_dot(self.W_input_b.T,
                 self.ifog_delta_buffer,
                 self.out_deltas_buffer_b_v,
                 alpha=alpha,
                 beta=beta if self.inputs else 1.0)

    return self.out_deltas_buffer
Exemplo n.º 13
0
def test_biLSTM_bprop(backend_default, fargs, deltas_buffer):

  # basic sanity check with 0 weights random inputs
  seq_len, input_size, hidden_size, batch_size = fargs
  in_shape = (input_size, seq_len)
  out_shape = (hidden_size, seq_len)
  NervanaObject.be.bsz = batch_size

  # setup the bi-directional rnn
  init_glorot = GlorotUniform()
  bilstm = BiLSTM(hidden_size, gate_activation=Logistic(),
          activation=Tanh(), init=init_glorot, reset_cells=True)
  bilstm.configure(in_shape)
  bilstm.prev_layer = True
  bilstm.allocate()

  bilstm.allocate_deltas(deltas_buffer)
  deltas_buffer.allocate_buffers()
  bilstm.set_deltas(deltas_buffer)

  # same weight for bi-rnn backward and rnn weights
  nout = hidden_size
  bilstm.W_input_b[:] = bilstm.W_input_f
  bilstm.W_recur_b[:] = bilstm.W_recur_f
  bilstm.b_b[:] = bilstm.b_f
  bilstm.dW[:] = 0

  # inputs and views
  lr = np.random.random((input_size, seq_len * batch_size))
  lr_rev = list(reversed(get_steps(lr.copy(), in_shape)))
  rl = con(lr_rev, axis=1)

  # allocate gpu buffers
  inp_lr = bilstm.be.array(lr)
  inp_rl = bilstm.be.array(rl)

  # outputs
  out_lr_g = bilstm.fprop(inp_lr)
  out_lr = out_lr_g.get().copy()
  del_lr = bilstm.bprop(out_lr_g).get().copy()
  bilstm.h_buffer[:] = 0
  out_rl_g = bilstm.fprop(inp_rl)
  out_rl = out_rl_g.get().copy()
  del_rl = bilstm.bprop(out_rl_g).get().copy()

  # views
  out_lr_f_s = get_steps(out_lr[:nout], out_shape)
  out_lr_b_s = get_steps(out_lr[nout:], out_shape)
  out_rl_f_s = get_steps(out_rl[:nout], out_shape)
  out_rl_b_s = get_steps(out_rl[nout:], out_shape)

  # asserts
  for x_f, x_b, y_f, y_b in zip(out_lr_f_s, out_lr_b_s,
                 reversed(out_rl_f_s), reversed(out_rl_b_s)):
    assert allclose_with_out(x_f, y_b, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
    assert allclose_with_out(x_b, y_f, rtol=0.0, atol=1.0e-5)

  del_lr_s = get_steps(del_lr, in_shape)
  del_rl_s = get_steps(del_rl, in_shape)

  for (x, y) in zip(del_lr_s, reversed(del_rl_s)):
    assert allclose_with_out(x, y, rtol=0.0, atol=1.0e-5)
Exemplo n.º 14
0
  def bprop(self, error, alpha=1.0, beta=0.0):
    """
    Backpropagation of errors, output delta for previous layer, and
    calculate the update on model params

    Arguments:
      error (list[Tensor]): error tensors for each time step
                 of unrolling
      alpha (float, optional): scale to apply to input for activation
                   gradient bprop. Defaults to 1.0
      beta (float, optional): scale to apply to output activation
                  gradient bprop. Defaults to 0.0

    Returns:
      Tensor: Backpropagated errors for each time step of model unrolling
    """
    self.dW[:] = 0

    if self.in_deltas_f is None:
      self.in_deltas_f = get_steps(error[:self.o_shape[0]], self.o_shape)
      self.prev_in_deltas = self.in_deltas_f[-1:] + self.in_deltas_f[:-1]
      self.ifog_delta_last_steps = self.ifog_delta_buffer[:, self.be.bsz:]
      self.h_first_steps = self.h_buffer_f[:, :-self.be.bsz]
      # h_delta[5] * h[4] + h_delta[4] * h[3] + ... + h_delta[1] * h[0]

    if self.in_deltas_b is None:
      self.in_deltas_b = get_steps(error[self.o_shape[0]:], self.o_shape)
      self.next_in_deltas = self.in_deltas_b[1:] + self.in_deltas_b[:1]
      self.ifog_delta_first_steps = self.ifog_delta_buffer[:, :-self.be.bsz]
      self.h_last_steps = self.h_buffer_b[:, self.be.bsz:]
      # h_delta[0] * h[1] + h_delta[1] * h[2] + ... + h_delta[4] * h[5]

    params_f = (self.in_deltas_f, self.prev_in_deltas,
          self.i_f, self.f_f, self.o_f, self.g_f,
          self.ifog_delta, self.i_delta, self.f_delta, self.o_delta, self.g_delta,
          self.c_delta, self.c_delta_prev, self.c_prev_bprop, self.c_act_f)

    params_b = (self.in_deltas_b, self.next_in_deltas,
          self.i_b, self.f_b, self.o_b, self.g_b,
          self.ifog_delta, self.i_delta, self.f_delta, self.o_delta, self.g_delta,
          self.c_delta, self.c_delta_next, self.c_next_bprop, self.c_act_b)

    # bprop for forward direction connections . Error flow from right to left
    self.c_delta_buffer[:] = 0
    self.ifog_delta_buffer[:] = 0
    self.ifog_delta_f = None
    self.ifog_delta_b = None
    for idx, (in_deltas, prev_in_deltas,
         i, f, o, g,
         ifog_delta, i_delta, f_delta, o_delta, g_delta,
         c_delta, c_delta_prev, c_prev, c_act) \
        in enumerate(reversed(list(zip(*params_f)))):

      # current cell delta
      c_delta[:] = c_delta + \
             self.activation.bprop(c_act) * (o * in_deltas)
      i_delta[:] = self.gate_activation.bprop(i) * c_delta * g
      f_delta[:] = self.gate_activation.bprop(f) * c_delta * c_prev
      o_delta[:] = self.gate_activation.bprop(o) * in_deltas * c_act
      g_delta[:] = self.activation.bprop(g) * c_delta * i

      # bprop the errors to prev_in_delta and c_delta_prev
      self.be.compound_dot(
          self.W_recur_f.T, ifog_delta, prev_in_deltas, beta=1.0)
      if c_delta_prev is not None:
        c_delta_prev[:] = c_delta * f

    # Weight deltas and accumulate
    self.be.compound_dot(
        self.ifog_delta_last_steps, self.h_first_steps.T, self.dW_recur_f)
    self.be.compound_dot(
        self.ifog_delta_buffer, self.x_f.T, self.dW_input_f)
    self.db_f[:] = self.be.sum(self.ifog_delta_buffer, axis=1)
    # out deltas to input units
    if self.out_deltas_buffer:
      self.be.compound_dot(
          self.W_input_f.T, self.ifog_delta_buffer,
          self.out_deltas_buffer_f_v,
          alpha=alpha, beta=beta)

    # bprop for backward direction connections. Error flow from left to right
    self.c_delta_buffer[:] = 0
    self.ifog_delta_buffer[:] = 0
    for idx, (in_deltas, next_in_deltas,
         i, f, o, g,
         ifog_delta, i_delta, f_delta, o_delta, g_delta,
         c_delta, c_delta_next, c_next, c_act) \
        in enumerate(zip(*params_b)):

      # current cell delta
      c_delta[:] = c_delta[:] + \
             self.activation.bprop(c_act) * (o * in_deltas)
      i_delta[:] = self.gate_activation.bprop(i) * c_delta * g
      f_delta[:] = self.gate_activation.bprop(f) * c_delta * c_next
      o_delta[:] = self.gate_activation.bprop(o) * in_deltas * c_act
      g_delta[:] = self.activation.bprop(g) * c_delta * i

      # bprop the errors to next_in_delta and c_next_delta
      self.be.compound_dot(
          self.W_recur_b.T, ifog_delta, next_in_deltas, beta=1.0)
      if c_delta_next is not None:
        c_delta_next[:] = c_delta * f

    # Weight deltas and accumulate
    self.be.compound_dot(
        self.ifog_delta_first_steps, self.h_last_steps.T, self.dW_recur_b)
    self.be.compound_dot(
        self.ifog_delta_buffer, self.x_b.T, self.dW_input_b)
    self.db_b[:] = self.be.sum(self.ifog_delta_buffer, axis=1)
    # out deltas to input units. bprop to the same inputs if
    # split_inputs=False
    if self.out_deltas_buffer:
      self.be.compound_dot(self.W_input_b.T, self.ifog_delta_buffer,
                 self.out_deltas_buffer_b_v,
                 alpha=alpha,
                 beta=beta if self.inputs else 1.0)

    return self.out_deltas_buffer
Exemplo n.º 15
0
  def allocate_deltas(self, global_deltas=None):
    super(Encoder, self).allocate_deltas(global_deltas=global_deltas)

    self.error_buf = self.be.iobuf(self.out_shape)
    self.error_slices = get_steps(self.error_buf, self.out_shape)