Ejemplo n.º 1
0
 def __init__(self, releases, disc, parent=None):
   QtGui.QDialog.__init__(self, parent)
   self.releases = releases
   self.disc = disc
   self.ui = Ui_Dialog()
   self.ui.setupUi(self)
   self.ui.release_list.setSortingEnabled(True)
   self.ui.release_list.setHeaderLabels([_(u"Album"), _(u"Artist"), _(u"Date"), _(u"Country"),
     _(u"Labels"), _(u"Catalog #s"), _(u"Barcode")])
   if self.releases:
     for release in self.releases:
       labels, catalog_numbers = label_info_from_node(release.label_info_list[0])
       date = release.date[0].text if "date" in release.children else ""
       country = release.country[0].text if "country" in release.children else ""
       barcode = release.barcode[0].text if "barcode" in release.children else ""
       item = QtGui.QTreeWidgetItem(self.ui.release_list)
       item.setText(0, release.title[0].text)
       item.setText(1, artist_credit_from_node(release.artist_credit[0])[0])
       item.setText(2, date)
       item.setText(3, country)
       item.setText(4, ", ".join(labels))
       item.setText(5, ", ".join(catalog_numbers))
       item.setText(6, barcode)
       item.setData(0, QtCore.Qt.UserRole, QtCore.QVariant(release.id))
     self.ui.release_list.setCurrentItem(self.ui.release_list.topLevelItem(0))
     self.ui.ok_button.setEnabled(True)
   for i in range(self.ui.release_list.columnCount() - 1):
     self.ui.release_list.resizeColumnToContents(i)
   # Sort by descending date, then ascending country
   self.ui.release_list.sortByColumn(3, QtCore.Qt.AscendingOrder)
   self.ui.release_list.sortByColumn(2, QtCore.Qt.DescendingOrder)
   self.ui.lookup_button.clicked.connect(self.lookup)
Ejemplo n.º 2
0
 def __init__(self, releases, disc, parent=None):
   QtGui.QDialog.__init__(self, parent)
   self.releases = releases
   self.disc = disc
   self.ui = Ui_Dialog()
   self.ui.setupUi(self)
   self.ui.release_list.setHeaderLabels([_(u"Album"), _(u"Artist"),
     _(u"Labels"), _(u"Catalog #s"), _(u"Barcode")])
   if self.releases:
     for release in self.releases:
       labels, catalog_numbers = label_info_from_node(release.label_info_list[0])
       barcode = release.barcode[0].text if "barcode" in release.children else ""
       item = QtGui.QTreeWidgetItem(self.ui.release_list)
       item.setText(0, release.title[0].text)
       item.setText(1, artist_credit_from_node(release.artist_credit[0], self.config)[0])
       item.setText(2, ", ".join(labels))
       item.setText(3, ", ".join(catalog_numbers))
       item.setText(4, barcode)
       item.setData(0, QtCore.Qt.UserRole, QtCore.QVariant(release.id))
     self.ui.release_list.setCurrentItem(self.ui.release_list.topLevelItem(0))
     self.ui.ok_button.setEnabled(True)
   self.ui.release_list.resizeColumnToContents(0)
   self.ui.release_list.resizeColumnToContents(1)
   self.ui.release_list.resizeColumnToContents(4)
   self.connect(self.ui.lookup_button, QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.lookup)
Ejemplo n.º 3
0
  def _parse_versions(self, document):
    """Parse document and return a list of releases"""
    del self.versions[:]
    data = []

    for node in document.metadata[0].release_list[0].release:
      labels, catnums = label_info_from_node(node.label_info_list[0])
      release = {
        "id":   node.id,
        "date":  node.date[0].text if "date" in node.children else "",
        "country": node.country[0].text if "country" in node.children else "",
        "format": media_formats_from_node(node.medium_list[0]),
        "labels": ", ".join(set(labels)),
        "catnums": ", ".join(set(catnums)),
        "tracks": " + ".join([m.track_list[0].count for m in node.medium_list[0].medium]),
        "barcode":
          node.barcode[0].text
          if "barcode" in node.children
          and node.barcode[0].text != ""
          else _("[no barcode]"),
        "packaging":
          node.packaging[0].text
          if "packaging" in node.children
          else None,
        "disambiguation":
          node.disambiguation[0].text
          if "disambiguation" in node.children
          else None,
        "_disambiguate_name": list(),
      }
      data.append(release)
    data.sort(key=lambda x: x["date"])
    namekeys = ("date", "country", "labels", "catnums", "tracks", "format")
    extrakeys = ("packaging", "barcode", "disambiguation")

    versions = defaultdict(list)
    for release in data:
      name = " / ".join(filter(None, (release[k] for k in namekeys))).replace("&", "&&")
      if name == release["tracks"]:
        name = "%s / %s" % (_('[no release info]'), name)
      versions[name].append(release)

    #de-duplicate names if possible
    for name, releases in versions.iteritems():
      for a, b in combinations(releases, 2):
        for key in extrakeys:
          (value1, value2) = (a[key], b[key])
          if value1 != value2:
            a['_disambiguate_name'].append(value1)
            b['_disambiguate_name'].append(value2)
    for name, releases in versions.iteritems():
      for release in releases:
        dis = " / ".join(filter(None, uniqify(release['_disambiguate_name']))).replace("&", "&&")
        disname = name if not dis else name + ' / ' + dis
        self.versions.append({'id': release['id'], 'name': disname})
Ejemplo n.º 4
0
 def _parse_release_group(self, document):
   for node in document.metadata[0].release_list[0].release:
     v = {}
     v["mbid"] = node.id
     v["date"] = node.date[0].text if "date" in node.children else ""
     v["country"] = node.country[0].text if "country" in node.children else ""
     labels, catnums = label_info_from_node(node.label_info_list[0])
     v["labels"] = ", ".join(set(labels))
     v["catnums"] = ", ".join(set(catnums))
     v["tracks"] = " + ".join([m.track_list[0].count for m in node.medium_list[0].medium])
     v["format"] = media_formats_from_node(node.medium_list[0])
     self.other_versions.append(v)
   self.other_versions.sort(key=lambda x: x["date"])
Ejemplo n.º 5
0
  def _parse_versions(self, document):
    del self.versions[:]
    data = []

    for node in document.metadata[0].release_list[0].release:
      labels, catnums = label_info_from_node(node.label_info_list[0])
      data.append({
        "id":   node.id,
        "date":  node.date[0].text if "date" in node.children else "",
        "country": node.country[0].text if "country" in node.children else "",
        "format": media_formats_from_node(node.medium_list[0]),
        "labels": ", ".join(set(labels)),
        "catnums": ", ".join(set(catnums)),
        "tracks": " + ".join([m.track_list[0].count for m in node.medium_list[0].medium]),
      })
    data.sort(key=lambda x: x["date"])
    keys = ("date", "country", "labels", "catnums", "tracks", "format")

    for version in data:
      name = " / ".join(filter(None, (version[k] for k in keys))).replace("&", "&&")
      if name == version["tracks"]:
        name = "%s / %s" % (_('[no release info]'), name)

      self.versions.append({"id": version["id"], "name": name})
Ejemplo n.º 6
0
  def _parse_versions(self, document):
    """Parse document and return a list of releases"""
    del self.versions[:]
    data = []

    namekeys = ("tracks", "year", "country", "format", "label", "catnum")
    headings = {
      "tracks":  N_('Tracks'),
      "year":   N_('Year'),
      "country": N_('Country'),
      "format":  N_('Format'),
      "label":  N_('Label'),
      "catnum":  N_('Cat No'),
    }
    extrakeys = ("packaging", "barcode", "disambiguation")
    for node in document.metadata[0].release_list[0].release:
      labels, catnums = label_info_from_node(node.label_info_list[0])

      countries = []
      if 'release_event_list' in node.children:
        for release_event in node.release_event_list[0].release_event:
          if "area" in release_event.children:
            countries.append(release_event.area[0].iso_3166_1_code_list[0].iso_3166_1_code[0].text)

      formats = []
      for medium in node.medium_list[0].medium:
        if "format" in medium.children:
          formats.append(medium.format[0].text)
      release = {
        "id":   node.id,
        "year":  node.date[0].text[:4] if "date" in node.children else "????",
        "country": "+".join(countries) if countries
          else node.country[0].text if "country" in node.children
          else "??",
        "format": media_formats_from_node(node.medium_list[0]),
        "label": ", ".join([' '.join(x.split(' ')[:2]) for x in set(labels)]),
        "catnum": ", ".join(set(catnums)),
        "tracks": "+".join([m.track_list[0].count for m in node.medium_list[0].medium]),
        "barcode":
          node.barcode[0].text
          if "barcode" in node.children
          and node.barcode[0].text != ""
          else _("[no barcode]"),
        "packaging":
          node.packaging[0].text
          if "packaging" in node.children
          else None,
        "disambiguation":
          node.disambiguation[0].text
          if "disambiguation" in node.children
          else None,
        "_disambiguate_name": list(),
        "totaltracks": sum([int(m.track_list[0].count) for m in node.medium_list[0].medium]),
        "countries": countries,
        "formats": formats,
      }
      data.append(release)

    versions = defaultdict(list)
    for release in data:
      name = " / ".join([release[k] for k in namekeys]).replace("&", "&&")
      if name == release["tracks"]:
        name = "%s / %s" % (_('[no release info]'), name)
      versions[name].append(release)

    # de-duplicate names if possible
    for name, releases in versions.items():
      for a, b in combinations(releases, 2):
        for key in extrakeys:
          (value1, value2) = (a[key], b[key])
          if value1 != value2:
            a['_disambiguate_name'].append(value1)
            b['_disambiguate_name'].append(value2)
    for name, releases in versions.items():
      for release in releases:
        dis = " / ".join(filter(None, uniqify(release['_disambiguate_name']))).replace("&", "&&")
        disname = name if not dis else name + ' / ' + dis
        version = {
          'id': release['id'],
          'name': disname,
          'totaltracks': release['totaltracks'],
          'countries': release['countries'],
          'formats': release['formats'],
        }
        self.versions.append(version)
    self.version_headings = " / ".join(_(headings[k]) for k in namekeys)