Example #1
0
def create_type(name, base=None):
  name = unicode(name)
  tname = dals.composeTableName(name)
  if tname in dals.table_space:
    raise dal.TypeAlreadyExists(name)
  
  base_id = get_type_id(base) if base else -1
    
  id = 0
  try:
    result = dals.obj_type.insert().execute(name=name, base=base_id)
    id = result.lastrowid
  except Exception as e:
    print e
  
  if id != 0:
    table = Table(tname, dals.metadata,
           Column('id', Integer, primary_key=True),
           Column('lockw', Integer, default=0),
           Column('lockr', Integer, default=0))

    table.create(dals.metadata.bind, checkfirst=True)
    dals.table_space[tname] = table
    dal.mc.set_type_data(name, id)
    dal.mc.set_type_data(id, name)
    
  cls = gen_class(name)
  setattr(cls, 'table', table)
Example #2
0
 def __init__(self, type_name, id=-1):  
   self.fields=[]  
   if id >= 0:
     self.type_name = type_name
     self.id = id
     return
     
   self.type_id = dt.get_type_id(type_name) 
   self.attributes = dt.getTypeFields(self.type_id)
   for i in self.attributes:
     if not self.attributes[i]:
       setattr(self, i, None)
     else: 
       setattr(self, i, [])
   self.table = dals.table_space[dals.composeTableName(type_name)]
   self.__class__.table = dals.table_space[dals.composeTableName(type_name)]
   try:
     o = self.table.insert().execute()
   except Exception as e:
     print e
 
   self.id = o.lastrowid
Example #3
0
 def __init__(self, belongs_to, type_field, name):
     self.name = name
     self.belongs_to = belongs_to
     tname = dals.composeTableName(belongs_to, name)
     if not tname in dals.table_space:
       raise dal.FieldNotDefined(belongs_to, name)
     
     self.table = dals.table_space[tname]
     self.belongs_to_id = dt.get_type_id(belongs_to)
     self.type_id = dt.get_type_id(type_field)
     fdata = dal.mc.get_field_data(self.belongs_to_id, name)
     self.size = fdata['size']
     self.is_list = fdata['is_list']
     self.vname = '_v_' + name
     if fdata['is_list'] == 1:
       raise dal.IsList(self.name)
Example #4
0
def create_field(name, type_field, size, is_list, belongs_to, indexed):
  name = unicode(name)
  belongs_to = unicode(belongs_to)
  belongs_to_id = get_type_id(belongs_to)
  fd = dal.mc.get_field_data(belongs_to_id, name)
  if fd:
    return
  
  type_id = get_type_id(type_field)
    
  try:
    r = dals.field_def.insert().execute(name=name,
                      type_id=type_id,
                      belongs_to_id=belongs_to_id,
                      size=size,
                      is_list=is_list, 
                      indexed=indexed)
    id = r.lastrowid
  except Exception as e:
    print e
    return 0
  
  if id != 0:
    if type_id < 100:
      table = Table(dals.composeTableName(belongs_to, name), dals.metadata,
             Column('id', Integer, primary_key=True),
             Column('value', getColumnTypeId(type_id, size)),
             Column('obj_id', Integer, ForeignKey(dals.table_space[dals.composeTableName(belongs_to)].c.id), unique=not is_list))
    else:
      table = Table(dals.composeTableName(belongs_to, name), dals.metadata,
             Column('id', Integer, primary_key=True),
             Column('value', Integer, ForeignKey(dals.table_space[dals.composeTableName(type_field)].c.id)),
             Column('obj_id', Integer, ForeignKey(dals.table_space[dals.composeTableName(belongs_to)].c.id), unique=not is_list))
      
    table.create(dals.metadata.bind)
    dals.table_space[dals.composeTableName(belongs_to, name)] = table
    dal.mc.set_field_data({'belongs_to_id':belongs_to_id,
                'name':name, 
                'type_id':type_id,
                'size':size,
                'is_list': is_list,
                'indexed':indexed})
  if is_list:
    gen_field_list(belongs_to, type_field, name)  
  else:  
    gen_field(belongs_to, type_field, name)  
  return id
Example #5
0
 def fetch(self):
   """ El fetch obtindra primerament la llista dels ids que siguin necessaris
   limitara si fos el cas i fara diferents selects per els camps que li demanem.
   Fara una unio de les diferents files empilant tots els objectes amb els camps
   que pertoquin i retornara la llista d'objectes"""
   objs = []
   extrawork = False
   version = 1
   fieldName = str(dt.getTypeName(self.type))
   cls = getattr(dal.object, fieldName)
   if len(self.fields) == 0:
     self.fields = dt.getTypeFields(self.type)
   if self.id != 0:
     """ La crida ve desde una instancia: recuperem nomes els objectes que pertanyen a aquesta instancia"""
     if self.order == None:
       """Si no es vol cap ordre especial sobtenen els registres utilitzan una crida en una de les taules """
       if self.limit == 0 and self.offset != 0:
         query = select([self.table.c.value]).where(self.table.c.obj_id == self.id).offset(self.offset)
       elif self.limit != 0 and self.offset == 0:
         query = select([self.table.c.value]).where(self.table.c.obj_id == self.id).limit(self.limit)
       elif self.limit == 0 and self.offset != 0:
         query = select([self.table.c.value]).where(self.table.c.obj_id == self.id).offset(self.offset)
       else:
         query = select([self.table.c.value]).where(self.table.c.obj_id == self.id)
     else:
       extrawork = True
       query = select([self.table.c.value]).where(self.table.c.obj_id == self.id)
   else:
     """La crida ve des dun objecte: """
     if self.order != None:
       table = dals.composeTableName(self.type, self.order)
       if self.limit == 0 and self.offset != 0:
         oQuery = select([table.c.value, table.c.obj_id]).order_by(table.c.value).limit(self.limit)
       elif self.limit != 0 and self.offset == 0:
         oQuery = (
           select([table.c.value, table.c.obj_id])
           .order_by(table.c.value)
           .offset(self.offset)
           .limit(self.limit)
         )
       elif self.limit == 0 and self.offset != 0:
         oQuery = select([table.c.value, table.c.obj_id]).order_by(table.c.value).offset(self.offset)
       else:
         oQuery = select([table.c.value, table.c.obj_id]).order_by(table.c.value)
       "aqui creamos una tabla con el orden de los ids"
     else:
       if self.limit == 0 and self.offset != 0:
         query = select([self.table.c.id]).order_by(self.table.c.id).limit(self.limit)
       elif self.limit != 0 and self.offset == 0:
         query = select([self.table.c.id]).order_by(self.table.c.id).offset(self.offset).limit(self.limit)
       elif self.limit == 0 and self.offset != 0:
         query = select([self.table.c.id]).order_by(self.table.c.id).offset(self.offset)
       else:
         query = select([self.table.c.id]).order_by(self.table.c.id)
       objs = {}
       ids = dals.executeQuery(query).fetchall()
       for i in ids:
         objs[i["id"]] = cls()
       for nom in self.fields:
         if not self.fields[nom]:
           table = dals.composeTableName(self.type, nom)
           result = dals.executeQuery(
             select([dals.table_space[table].c.value, dals.table_space[table].c.obj_id]).order_by(
               dals.table_space[table].c.obj_id
             )
           ).fetchall()
           for row in result:
             if row["obj_id"] in objs:
               setattr(objs[row["obj_id"]], nom, row["value"])
             else:
               break
       return objs
   result = dals.executeQuery(query).fetchall()
   if version == 1:
     for row in result:
       id_obj = row["value"]
       absObj = cls(id_obj)
       for nom in self.fields:
         if self.fields[nom] == False:
           table = dals.composeTableName(self.type, nom)
           values = dals.executeQuery(
             select([dals.table_space[table].c.value]).where(dals.table_space[table].c.obj_id == id_obj)
           ).fetchone()
           if values != None:
             setattr(absObj, nom, values["value"])
       objs.append(absObj)
       if extrawork:
         c = Compare(self.order)
         objs.sort(c)
   if version == 2:
     for nom in self.fields:
       if nom != self.order & self.fields[nom] == False:
         values = dals.executeQuery(select([dals.table_space[table].c.value])).fetchall()
         for value in values:
           pass
   return objs
Example #6
0
 def all(self):
   q = Query()
   q.set_table(dals.table_space[dals.composeTableName(self.field.belongs_to,self.field.name)])
   q.set_id(self.obj.id);
   q.set_type(dt.getTypeName(self.field.type_id))
   return q
Example #7
0
 def create_field_index(belongs_to, field_name):
   i = Index(gen_index_name(belongs_to, field_name), dals.table_space[dals.composeTableName(belongs_to, field_name)].c.value)
   i.create(dals.metadata.bind)
   r = dals.field_def.update().where(and_(dals.field_def.c.name==field_name, dals.field_def.c.belongs_to_id==belongs_to_id)).values(indexed=True).execute()