def __init__(self):
  pygame.init()
  pygame.display.set_caption( "Space Invaders v" + constants["version"] )
  self.screen = pygame.display.set_mode( config["screen_size"] )
  self.clock = pygame.time.Clock()
  self.nextFall = -1

  # Status, klasa odpowiadająca za przechowywanie informacji o punktach, życiach i aktualnym stanie naszego statku.
  self.status = Status()
  
  # Objects, klasa przechowująca obiekty będące aktualnie w grze - pociski, przeciwników, gracza itp. 
  self.objects = Objects(self.status)
  
  # Mapper, klasa przechowująca informacje o mapie i wczytująca mapy z pliku:
  self.mapper = Mapper( self.objects )
  self.mapper.load( "Resources/map.data" )

  # Painter, klasa odpowiadająca za rysowanie na ekranie.
  self.painter = Painter( self.status, self.objects )
class Game:
 def __init__(self):
  pygame.init()
  pygame.display.set_caption( "Space Invaders v" + constants["version"] )
  self.screen = pygame.display.set_mode( config["screen_size"] )
  self.clock = pygame.time.Clock()
  self.nextFall = -1

  # Status, klasa odpowiadająca za przechowywanie informacji o punktach, życiach i aktualnym stanie naszego statku.
  self.status = Status()
  
  # Objects, klasa przechowująca obiekty będące aktualnie w grze - pociski, przeciwników, gracza itp. 
  self.objects = Objects(self.status)
  
  # Mapper, klasa przechowująca informacje o mapie i wczytująca mapy z pliku:
  self.mapper = Mapper( self.objects )
  self.mapper.load( "Resources/map.data" )

  # Painter, klasa odpowiadająca za rysowanie na ekranie.
  self.painter = Painter( self.status, self.objects )

 def eventLoop(self):
  for event in pygame.event.get():
   if self.status.state == constants["state"]["ingame"]:
    if event.type == KEYDOWN:
     if event.key == K_LSHIFT:
      self.objects.player.toggleShield()
    
    if event.type == KEYUP:
     if event.key == K_LSHIFT and self.objects.player.shield == True:
      self.objects.player.toggleShield()
     if event.key == K_LCTRL:
      self.objects.player.stopFire( "laser" )

   if event.type == KEYDOWN:
    if event.key == K_p and self.status.state == constants["state"]["ingame"]:
     self.status.state = constants["state"]["pause"]
    elif event.key == K_p and self.status.state == constants["state"]["pause"]:
     self.status.state = constants["state"]["ingame"]

   if event.type == QUIT:
    exit(0)

 def keyboardLoop(self):
  key = pygame.key.get_pressed()
  if self.status.state == constants["state"]["ingame"]:
   if key[K_LEFT]:
    self.objects.movePlayer( K_LEFT )
   elif key[K_RIGHT]:
    self.objects.movePlayer( K_RIGHT )
   if key[K_SPACE]:
    if self.objects.player.fireCooldown == 0:
     bullets = self.objects.player.fire( "bullet" )
     if bullets[0] < 2:
      bullets[1].add( self.objects.bullets )
     else:
      for i in xrange(bullets[0]):
       bullets[1][i].add( self.objects.bullets )
   elif key[K_LCTRL]:
    if self.objects.player.lc > 0:
     self.objects.player.fire( "laser" )
     self.objects.player.lc -= 1

 def updateLoop(self):
  if self.status.state == constants["state"]["ingame"]:
   self.objects.updateBullets()
   self.objects.updateEnemies()
   self.objects.updatePowerups()
   self.objects.player.update()
   collisionsEnemiesWithin = pygame.sprite.groupcollide( self.objects.enemies, self.objects.enemies, False, False )
   collisionsEnemies = pygame.sprite.groupcollide( self.objects.enemies, self.objects.bullets, False, False )
   collisionsPlayer = pygame.sprite.spritecollide( self.objects.player, self.objects.bullets, False )
   collisionsPlayerPowerups = pygame.sprite.spritecollide( self.objects.player, self.objects.powerups, False )

   turnToLeft = False
   turnToRight = False

   for enemy in iter(self.objects.enemies):
    if enemy.destroyed == True or enemy.spawnFrames > 0:
     continue

    if self.objects.player.firingLaser == True:
     (cx,cy) = self.objects.player.rect.center
     
     if enemy.rect.topleft[0] < cx and enemy.rect.topright[0] > cx:
      enemy.makeHit(1)
      if enemy.destroyed == True:
       self.generatePowerup( enemy.rect.centerx, enemy.rect.centery )
       self.status.points += 100


   for enemy,bullets in collisionsEnemies.iteritems():
    if enemy.destroyed == True:
     continue
    if enemy.spawnFrames > 0:
     continue

    for bullet in bullets:
     if enemy.destroyed:
      continue

     if bullet.bulletType() == "player":
      enemy.makeHit(bullet.hit)
      if enemy.destroyed == True:
       self.generatePowerup( enemy.rect.centerx, enemy.rect.centery )
       self.status.points += 100
      bullet.kill()

   for bullet in collisionsPlayer:
    if bullet.bulletType() == "enemy":
     if self.objects.player.shield == True:
      self.objects.player.ap -= bullet.hit
      if self.objects.player.ap < 0:
       self.objects.player.makeHit(-self.objects.player.ap)
       self.objects.player.ap = 0
     else:
      self.objects.player.makeHit(bullet.hit)
     bullet.kill()

   for powerup in collisionsPlayerPowerups:
    powerup.makeEffects()
   
   if self.objects.player.destroyed == True and self.objects.player.destroyFrames == 0:
    self.objects.player = BattleShip(self.status)

   if self.nextFall > 0:
    self.nextFall -= 1
   elif self.nextFall == 0:
    self.nextFall -= 1
    ret = self.mapper.nextStage()
    if ret == False:
     self.status.state = constants["state"]["completed"]

   if len(self.objects.enemies) == 0 and self.nextFall == -1:
    self.nextFall = config["framerate"]*5

   if self.status.lives == 0:
    self.status.state = constants["state"]["failed"]


 def generatePowerup(self, x, y):
  roll = random.randint(0,100)
  if roll < config["powerup_chance"]:
   roll2 = random.randint(0,3)
   obj = None
   if roll2 == 0:
    obj = APPowerup( x, y, self.objects.player )
   elif roll2 == 1:
    obj = UpgradePowerup( x, y, self.objects.player )
   elif roll2 == 2:
    obj = HPPowerup( x, y, self.objects.player )
   elif roll2 == 3:
    obj = LCPowerup( x, y, self.objects.player )
   obj.add( self.objects.powerups )

 def start(self):
  while True:
   self.clock.tick( config["framerate"] )

   self.eventLoop()
   self.keyboardLoop()
   self.updateLoop()
   
   self.painter.paint( self.screen )
   pygame.display.update()