Exemplo n.º 1
0
class URIMapper:
  def __init__(self):
    self.dict = Dictionary()
    self.authen = Authentication()
    self.course = Course()
    self.error = Error()
  
  def execute(self, environ):
    path = environ['PATH_INFO']
    
    #----- dictionary group -----
    if path.startswith('/lookup:'):
      return self.dict.lookup(environ)  
    
    #----- authentication group -----
    elif path.startswith('/register:'):
      return self.authen.register(environ)
    elif path.startswith('/login:'):
      return self.authen.login(environ)
    elif path.startswith('/logout:'):
      return self.authen.logout(environ)
    
    #----- learning group -----
    elif path.startswith('/levels:'):
      return self.course.levels(environ)
    elif path.startswith('/lessons:'):
      return self.course.lessons(environ)
    elif path.startswith('/listen:'):
      return self.course.listen(environ)  
    
    else:
      return self.error.bad_request()
Exemplo n.º 2
0
 def __init__(self):
   self.m = URIMapper()
   self.error = Error()
Exemplo n.º 3
0
class Handler:
  """Bộ điều khiển truy vấn và xác thực qua API.
  Các API key được quản lý qua công cụ api_manager trong gói admin kèm trong
  mã nguồn. 
  Theo mặc định, API key chỉ có duy nhất 1 và không giới hạn lượt truy cập và
  độ trễ giữa mỗi lần truy câp.
  """
  def __init__(self):
    self.m = URIMapper()
    self.error = Error()
  
  def _parse_request(self, path):
    try:
      info = path.split(':')
      request = info[1][:-1].replace("'&", '"&') # Normalize
      params = {}
      for keyword in request.split('"&'):
        pair = keyword.split("=")
        params[pair[0]] = urllib.unquote(pair[1][1:])
      return params
    except:
      return 400 # Bad request

  def request_handler(self, environ, start_response):
    try:
      # check method
      if environ['REQUEST_METHOD'] != 'GET':
        info = '<error status_code="405" \
          description="Phương thức này không được hệ thống hỗ trợ"/>'  
        response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                  ('Content-Length', str(len(info)))]
        start_response(status, response_headers)
        return [info]
      
      
      #-- get uri --
      path = environ['PATH_INFO'].lstrip('/')
      path = urllib.unquote(path)
      
      # some tweak :-)
      if path == 'favicon.ico':
        response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                  ('Content-Length', 0)]
        start_response(status, response_headers)
        return ['']
      
      if path.startswith('about'):
        info = """<about author="AloneRoad" 
                 full_name="Phạm Tuấn Anh"
                 email="[email protected]"
                 mobile_phone="+84 167 345 0 799"
                 message="Cảm ơn vì đã quan tâm ⍣ "/>"""  
        response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                  ('Content-Length', str(len(info)))]
        start_response(status, response_headers)
        return [info]
    
      #------ for documents------
      elif path == '':  # return api developer's guide
        doc = open(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 
                    'doc/build/html/index.html')).read()
        response_headers = [('Content-type', 'text/html'),
                  ('Content-Length', str(len(doc)))]
        start_response(status, response_headers)
        return [doc]
      
      elif path in ['_static/nature.css', 
             '_static/pygments.css',
             '_static/basic.css']:
        doc = open(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 
                    'doc/build/html/', path)).read()
        response_headers = [('Content-type', 'text/css'),
                  ('Content-Length', str(len(doc)))]
        start_response(status, response_headers)
        return [doc]
      
      elif path in ['_static/jquery.js',
             '_static/doctools.js',
             '_static/jquery.js']:
        doc = open(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 
                    'doc/build/html/', path)).read()
        response_headers = [('Content-type', 'text/javascript'),
                  ('Content-Length', str(len(doc)))]
        start_response(status, response_headers)
        return [doc]
      #----- end developer's guide -----
      
      #----- get remote ip -----
      ip_request = environ['REMOTE_ADDR']
      ip_key = 'api::address="%s"?last_request' % ip_request
      _time = datetime.now()
      last_request = API_DB.get(ip_key)    # get info
      if last_request:
        last_request = datetime.strptime(last_request, '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')
      else:
        last_request = _time
      
      API_DB.set(ip_key, str(_time)) # set new info
  
      #----- Parse request -----
      _params = self._parse_request(path)
      if _params == 400:
        xml = """<error status_code="400"
                description="Yêu cầu không hợp lệ"/>"""
        xml = __description__ % xml
        xml = pretty_xml(xml)
        response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                  ('Content-Length', str(len(xml)))]
        start_response(status, response_headers)
        return [xml]
      else:
        try:
          key = 'api::api_key="%s"?last_call' % (_params['api_key'])
        except KeyError:
          xml = self.error.authen_error("Thiếu api_key")
          xml = __description__ % xml
          xml = pretty_xml(xml)
          response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                    ('Content-Length', str(len(xml)))]
          start_response(status, response_headers)
          return [xml]
        
        API_DB.set(key, _time)
        
        total_key = 'api::api_key="%s"?total_request_per_day' % (_params['api_key'])
        total = API_DB.get(total_key)
        if total is None:
          xml = """<error status_code="401"
                  description="api_key không hợp lệ"/>"""
          xml = __description__ % xml
          xml = pretty_xml(xml)
          response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                    ('Content-Length', str(len(xml)))]
          start_response(status, response_headers)
          return [xml]
        
        delay_key = 'api::api_key="%s"?delay' % (_params['api_key'])
        limit = API_DB.get(delay_key)
        
        total_call_key = 'api::api_key="%s"?total_call' % (_params['api_key'])
        total_call = API_DB.get(total_call_key)
        delta = _time - last_request
        if delta.days != 0:
          API_DB.set(total_call_key, 0)
        
        # Check sum requests
        if int(total_call) >= int(total) and int(total) != 0:
          message = """
          api_key này chỉ được phép sử dụng %s lần một ngày
          """ % total
          xml = """
          <error status_code="403" description="%s"/>
          """ % message
          xml = __description__ % xml
          xml = pretty_xml(xml)
          response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                    ('Content-Length', str(len(xml)))]
          start_response(status, response_headers)
          return [xml]
        
        # Limit time per request
        elif (delta.seconds * 1e6 + delta.microseconds) < limit:
          message = """
          Khoảng thời gian tối thiểu giữa 2 lần request phải lớn hơn %s mili-giây
          """ % (limit / 1000)
          xml = """
          <error status_code="403" description="%s"/>
          """ % message
          xml = __description__ % xml
          xml = pretty_xml(xml)
          response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                    ('Content-Length', str(len(xml)))]
          start_response(status, response_headers)
          return [xml]
        else:  # accept request
          API_DB.set(total_call_key, int(total_call) + 1) # incr total call
          environ['request'] = self._parse_request(path) 
          xml = self.m.execute(environ)
          xml = __description__ % xml
          xml = pretty_xml(xml)
          response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                    ('Content-Length', str(len(xml)))]
          start_response(status, response_headers)
          return [xml]
    
    # Debug off | (on when KeyboardInterrupt)
    except KeyboardInterrupt: # pylint: disable-msg=W0702
      message = """
      Hệ thống gặp một lỗi chưa rõ nguyên nhân. 
      Vui lòng báo lại cho bộ phận quản trị nếu gặp thông báo này
      """
      xml = """
      <error status_code="500" description="%s"/>
      """ % message
      xml = __description__ % xml
      response_headers = [('Content-type', 'text/xml'),
                ('Content-Length', str(len(xml)))]
      start_response(status, response_headers)
      return [xml]
Exemplo n.º 4
0
 def __init__(self):
   self.dict = Dictionary()
   self.authen = Authentication()
   self.course = Course()
   self.error = Error()
Exemplo n.º 5
0
class Course:
  def __init__(self):
    self.cache = KeyValueDatabase()
    client = connect(cassandra_hosts)
    self.u = ColumnFamily(client, cassandra_keyspace, 
                      'Users', super=True)
    self.error = Error()
    
  def refresh(self):
    self.cache.flush()
  
  def _levels(self, lang='en'):
    key = 'levels_%s' % (lang)
    results = self.cache.get(key)
    if results:
      return results
    try:
      parent_folder = unicode(os.path.join(data_folder, lang))
      _levels = os.listdir(parent_folder)
      if _levels == []:
        return self.error.not_found("Chưa có dữ liệu")
      results = []
      # get only folder names
      for level in _levels:
        if os.path.isdir(os.path.join(parent_folder, level)):
          results.append(level)
      results = sorted(results)
      self.cache.set(key, results)
      return results
    except OSError:
      return 404
  
  def _lessons(self, level, lang='en'):
    key = 'lessons_%s_%s' % (level, lang)
    results = self.cache.get(key)
    if results:
      return results
    try:
      parent_folder = unicode(os.path.join(data_folder, lang))
      parent_folder = os.path.join(parent_folder, level)
      _lessons = os.listdir(parent_folder)
      if _lessons == []:
        return self.error.not_found("Chưa có dữ liệu")
      results = []
      for lesson in _lessons:
        if os.path.isdir(os.path.join(parent_folder, lesson)):
          results.append(lesson)
      results = sorted(results)
      self.cache.set(key, results)
      return results    
    except OSError:
      return 404
    
  def _listen(self, level, lesson, lang='en'):
    key = 'listen_%s_%s_%s' % (level, lesson, lang)
    results = self.cache.get(key)
    if results:
      return results
    try:
      parent_folder = unicode(os.path.join(data_folder, lang, level, lesson))
      audio = os.listdir(parent_folder)
      if audio == []:
        return self.error.not_found("Chưa có dữ liệu")
      results = []
      for i in audio:
        title = None
        description = None
        if i.endswith('.inf'):
          # add '\t' to detect end string when replace
          i = i + '\t'
          amr = os.path.join(parent_folder, i.replace('.inf\t', '.amr'))
          if not os.path.exists(amr): # check amr file exist
            return 404
          i = i.replace('\t', '') # restore i
          # file inf chứa 2 biến là title và description
          cmd = open(os.path.join(parent_folder, i))
          exec(cmd)  # thực hiện chuỗi như là 1 lệnh
          info = {'title': title,
              'description': description,
              'audio_file': amr.replace(data_folder, '')}
          results.append(info)
      results = sorted(results)
      self.cache.set(key, results)
      return results
    except OSError:
      return 404 
    
  def levels(self, environ):
    try:
      lang = environ['request']['lang']
      if lang not in ('en', 'vi'):
        return self.error.param_error("Hệ thống chỉ hỗ trợ 2 ngôn ngữ là en và vi")
      session_id = environ['request']['session_id']
    except KeyError:
      return self.error.authen_error()
    try:
      self.u.get('session_id', super_column=session_id)
    except (NotFoundException, InvalidRequestException):
      return self.error.authen_error()
    results = self._levels(lang)
    if results == 404:
      return self.error.not_found("Cấu hình hệ thống sai")
    xml = ['<level name="%s"/>' % result for result in results]
    return '\n\t'.join(xml)
  
  def lessons(self, environ):
    try:
      level = environ['request']['level']
      lang = environ['request']['lang']
      if lang not in ('en', 'vi'):
        return self.error.param_error("Hệ thống chỉ hỗ trợ 2 ngôn ngữ là en và vi")
      session_id = environ['request']['session_id']
    except KeyError:
      return self.error.authen_error()
    try:
      self.u.get('session_id', super_column=session_id)
    except (NotFoundException, InvalidRequestException):
      return self.error.authen_error()
    results = self._lessons(level, lang)
    if results == 404:
      return self.error.not_found("Cấu hình hệ thống sai")
    xml = ['<lesson name="%s"/>' % result for result in results]
    return '\n\t'.join(xml)
    
  def listen(self, environ):
    try:
      level = environ['request']['level']
      lang = environ['request']['lang']
      if lang not in ('en', 'vi'):
        return self.error.param_error("Hệ thống chỉ hỗ trợ 2 ngôn ngữ là en và vi")
      lesson = environ['request']['lesson']
      session_id = environ['request']['session_id']
    except KeyError:
      return self.error.authen_error()
    try:
      self.u.get('session_id', super_column=session_id)
    except (NotFoundException, InvalidRequestException):
      return self.error.authen_error()
    results = self._listen(level, lesson, lang)
    if results == 404:
      return self.error.not_found("Cấu hình hệ thống sai")
    xml = ['<audio title="%s" description="%s" link="%s"/>' \
        % (x['title'], x['description'], audio_url_prefix + x['audio_file']) \
        for x in results]
    return '\n\t'.join(xml)
Exemplo n.º 6
0
 def __init__(self):
   self.cache = KeyValueDatabase()
   client = connect(cassandra_hosts)
   self.u = ColumnFamily(client, cassandra_keyspace, 
                     'Users', super=True)
   self.error = Error()